شرکت های همکار

چاپ

شرکت کاریزان ارتباط زیر مجموعه شرکتهای معظم میکروموج و شرکت پرتو تماس نوین می باشد که در ذیل شرح مختصری از فعالیت های این دو مجموعه آورده شده است.

 

آخرین بروزرسانی ( دوشنبه ، 9 اسفند 1389 ، 19:23 )