کاریزان ارتباط

نقشه های دقیق دیجیتال

کاریزان ارتباط بانک اطلاعاتی  از نقشه های دیجیتال در سطح شهری و کشوری را مطابق استانداردهای بین المللی با فرمت دیجیتال جهت استفاده در عملیات  بهینه سازی شبکه GSM قابل استفاده در نرم افزار TEMS و همچنین کاربردهای متفرقه از جمله رهیابی و ردیابی در سراسر کشور، تهیه نموده است. این نقشه هابدلیل دقت بالا و اطلاعات جامع نقطه ای و استاندارد بودن آن توسط بسیاری شرکتها و موسسات جهت ارائه و یا مدیریت خدمات، مورد استفاده قرار می گیرند.

در حال حاضر بانک اطلاعاتی

 • مازندران
  • آمل
  • چالوس
  • نور
  • نوشهر
  • رامسر
  • ساری
  • تنکابن
  • نقشه کلی استان مازندران
  • غرب استان مازندران
 • اصفهان
  • اصفهان
  • کاشان
 • قم
 • خوزستان
  • اهواز
  • نقشه کلی استان خوزستان
 • کرمان
 • کرمانشاه
 • خرم آباد
 • مشهد
 • سنندج
 • شیراز
 • تهران
 • کل کشور
  • راه های کشور
  • شمال غربی کشور
  • نقشه جغرافیای کل کشور

 

 • اصفهان ، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و رشت آماده استفاده می باشد.

نقشه های دیجیتال کاریزان بطور خاص برای استفاده در نرم افزارهای TEMS آماده شده است اما قابل استفاده برای استفاده در دستگاههای GPS طراحی و آماده سازی شده است.

 

 

 

 
موقعیت شما در وب سایت : صفحه اول خدمات نقشه های دقیق دیجیتال