کاریزان ارتباط

تامین تجهیزات اندازه گیری و ابزار آلات و نرم افرازهای طراحی و تحلیل شبکه

این شرکت هم اکنون امکان عرضه نرم افزارهای ذیل را دارا می باشد:

 • Enterprise  Asset
  • Asset
  • Optima
  • Target
  • Connect
  • Neptune
  • Direct
 • TEMS Software and Hordwares
  • TEMS Investigation V5.1.1
  • TEMS Investigation V5.1.2
  • TEMS Investigation V6.1.5
  • TEMS Investigation V8.0.3
  • TEMS Investigation V8.0.4
  • TEMS Investigation V9.1.0
  • TEMS Investigation V10.0.4
  • TEMS Pocket 7.0 Sony Erricson C905
  • TEMS Pocket 6.3 Sony Erricson W760
  • TEMS Pocket 5.2 Sony Erricson K800 & K790
  • TEMS Pocket Sony Erricson T610
  • Route Analysis(RA)
 • تجهیزات اندازه گیری:
  1-  TEMS Pocket Handset Mobiles
  2-  Site Master
  3-  Frequency Counter
  4-  Power Meter
  5-  BER Meter

 

 

 

 
موقعیت شما در وب سایت : صفحه اول خدمات تجهیزات اندازه گیری و طراحی شبکه موبایل