کاریزان ارتباط

تامین تجهیزات اندازه گیری و ابزار آلات و نرم افرازهای طراحی و تحلیل شبکه

این شرکت هم اکنون امکان عرضه نرم افزارهای ذیل را دارا می باشد:

  • Enterprise  Asset
    • Asset
    • Optima
    • Target
    • Connect
    • Neptune
    • Direct
  • TEMS Software and Hordwares
    • TEMS Investigation V5.1.1
    • TEMS Investigation V5.1.2
    • TEMS Investigation V6.1.5
    • TEMS Investigation V8.0.3
    • TEMS Investigation V8.0.4
    • TEMS Investigation V9.1.0
    • TEMS Investigation V10.0.4
    • TEMS Pocket 7.0 Sony Erricson C905
    • TEMS Pocket 6.3 Sony Erricson W760
    • TEMS Pocket 5.2 Sony Erricson K800 & K790
    • TEMS Pocket Sony Erricson T610
    • Route Analysis(RA)
  • تجهیزات اندازه گیری:
    1-  TEMS Pocket Handset Mobiles
    2-  Site Master
    3-  Frequency Counter
    4-  Power Meter
    5-  BER Meter

 

 

 

 
موقعیت شما در وب سایت : صفحه اول خدمات تجهیزات اندازه گیری و طراحی شبکه موبایل