کاریزان ارتباط

سیستم کنترل و نظارت میدانی شبکه موبایل

این سرویس شامل بردهای الکترونیکی و یک عدد مودم موبایل است و دارای قابلیت جمع آوری اطلاعات آماری کاربران می باشد.
طرز کار دستگاه KT100 بدین صورت است:
دستگاه در محل ثابتی در مکان مشخصی از شهر نصب می¬گردد و می تواند اطلاعات آماری شبکه موبایل موجود در محدوده خود را جمع آوری کند. اطلاعات بدست آمده از طریق شبکه موبایل و SMS و یا GPRS دستگاه در اختیار سرور مرکزی قرار می گیرد و سرور پس از تحلیل های نرم افزاری در نهایت اطلاعات را در قالب جدولبندی و نمودارهایی به تفکیک نمایش می دهد. کلیه اطلاعات نظارتی و کنترلی از طریق SMS بین سرور مربوطه و دستگاه مذکور تبادل می شوند.
مجموعه اطلاعاتی که دستگاه مذکور می¬تواند بدست آورد و در اختیار سرور قرار دهد اطلاعات آماری شبکه موبایل است که عبارتند از:

 • (Call Drop Rate) CDR : درصد قطعی مکالمه می باشد که می توان به ازاء cell و یا BSC تعریف نمود که مفهوم آن این است که چه درصدی از مکالمات برقرار شده و در حین مکالمه دچار مشکل شده و قطع می گردد.

 • (Call setup success Rate) CSSR :  درصد برقراري موفقیت آمیز مکالمات
  می باشد.

 • (Receive Level) RxLev : سطح سیگنال دریافتی می باشد.

 • (Receive Quality) RxQual : کیفیت سیگنال دریافتی می باشد. کیفیت سیگنال در 8 رده (Q0,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7) بررسی می شود.
 • Total SMS : تعداد کل SMS های ارسال شده را بیان می کند.
 • SUCC% - SUCC : به ترتیب تعداد کل ارسال SMS های موفق و نرخ آن را نشان می دهند.

در صورت استفاده از این طرح انتقال سریع و به روز اطلاعات از دستگاه به سرور مربوطه
امکان پذیر می گردد. از جمله مهمترین قابلیت های این طرح این است که می توان چندین تعداد از این دستگاه را در نقاط مختلف شهر نصب نمود بطوریکه همه این دستگاه ها با سرور مرکزی در تماس هستند و اطلاعات آماری مورد نیاز را از نقاط مختلف شهر در اختیار سرور مرکز قرار می دهند.

از جمله قابلیت هایی که می توان برای این دستگاه در نظر گرفت به شرح زیر است:

 • قابلیت تنظیم زمان و تاریخ دستگاه با ارسال SMS به دستگاه
 • تعریف زمان بندی از پیش تعیین شده و قابل تغییر برای خاموش و روشن کردن دستگاه
 • ارسال گزارش هایی در قالب SMS بصورت دوره ای با قابلیت تغییرزمان بندی دوره 

 
موقعیت شما در وب سایت : صفحه اول خدمات سیستم کنترل و نظارت میدانی شبکه موبایل