کاریزان ارتباط

بهینه سازی شبکه موبایل GSM

 از آنجا که اندازه گیری میدانی یکی از ورودی های اصلی فرایند بهینه سازی شبکه می باشد، و نظر به اهمیت بسیار بالای این فرایند و نیز نبود دانش فنی کافی داخلی در این عرصه، شرکت کاریزان ارتباط با بهره جستن از دانش فنی داخلی و مشاورین خارجی توانایی انجام عملیات بهینه سازی شبکه بر روی KPIهای شبکه را ایجاد نموده است، که این مهم در فازهای مختلف از لحاظ پوشش تکنیکی KPIها و نیز بخش های مختلف شبکه قابل انجام است.

بدین معنی که این شرکت قادر به انجام بهینه سازی بر روی یک، چند یا تمامی KPI ها می باشد، که بدین منظور نیاز به یکسری اطلاعات شبکه BSS و NSS بوده، که سپس توسط تیم تحلیل با استفاده توان داخلی و مشاوره خارجی آنالیز های مربوطه انجام می پذیرد که متعاقباً راه حلهای ارائه شده توسط تیم های سخت افزاری و نرم افزاری اعمال خواهد گردید.

فرایند انجام پروژه های بهینه سازی در مجموعه

فرآیند انجام پروژه

  ابتدا مسیرها و زمان اندازه گیری تعیین میگردد. تعیین مسیرها از 2 طریق صورت میپذیرد:

  • Routine  : مسیرهای روتین در دوره ها و زمانهای مشخص تعیین شده و با تایید نهایی کارفرما جهت انجام Drive Test  به گروهها ابلاغ میگردد.
  • By Demand : کارفرما یکسری مسیرهایی را جهت Drive Test  به صورت موردی به کاریزان ارتباط ابلاغ مینماید.
  • پس از تعیین مسیرها عملیات Test Drive  صورت میپذیرد
  • Document  ها و فایلهای تولید شده پس از اندازه گیری دسته بندی شده و در اختیار واحد QC  قرار میگیرد.
  • واحد QC  ،Doc  ها و فایلهای را بررسی کرده و اگر اندازه گیریها درست انجام پذیرفته باشد آنها را به واحد IT Dep ارسال مینماید وگرنه دستور انجام دوباره Drive Test  را صادر مینماید و پروسه دوباره صورت میپذیرد.
  • IT Dep کلیه Log های بدست آمده را جهت Analyze به واحد مربوطه ارسال مینماید و همان Log ها به کارفرما ارسال مینماید.
  • گروه Analyze تحلیل های خود را روی Log ها انجام داده و گزارشات بدست آمده را در اختیار کارفرما و IT Dep قرار میدهد.

 

 
موقعیت شما در وب سایت : صفحه اول خدمات بهینه سازی شبکه موبایل GSM